Vanhuspalvelulakia ollaan vesittämässä - Laista ollaan poistamassa ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämistä edellyttävä erikoisosaaminen

Eeva Kainulainen
19.9.2016

Neljä vuotta voimassa ollut nk. vanhuspalvelulaki on jälleen muutoksen kourissa. Vuosi sitten laista poistettiin iäkkään arvokkaan elämän peruste hoivaa tarvitsevilta. Nyt poistolistalla on kuntien velvoite ylläpitää ikäihmisten hyvinvoinnin erityisasiantuntemusta ja vastuuhenkilön tehtävää.

Nykylain mukaan kunnan käytettävissä on oltava ikääntyvän väestön hyvinvointia ylläpitävää monipuolista asiantuntemusta. Erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta.

Vanhuspalvelulain muutosesityksessä ehdotetaan, että edellä mainittu listaus poistetaan laista. Muutoksen odotetaan tuovan 14,9 miljoonan euron säästöt. Jäljelle jää yleisluontoinen maininta ikääntyvän väestön tarvitsemia palveluja koskevasta asiantuntemuksesta, mutta miten sitä palvelujen tarvetta arvioidaan, ilman edellä mainittua erityisosaamista.

”Minkälaisen tiedon ja ymmärryksen varassa esimerkiksi hoito- ja palvelusuunnitelmia tehdään ja toteutetaan ilman erityisasiantuntemusta. Hoito ja hoiva eivät muutu laadukkaaksi vain vakuuttelemalla, että tuotetaan laadukkaita palveluja. Palveluja koskevien päätösten tulee perustua tietoon”, sanoo Senioriliikkeen varapuheenjohtaja, terveystieteiden tohtori Hanna Vesala.

”Erityisasiantuntemusta koskeva vaatimus ei tarkoita sitä, että kuntien on palkattava kutakin asiantuntemusaluetta edustava henkilö muiden työntekijöiden lisäksi. Kyseinen pykälä tarkoittaa, että ainakin jonkun/joidenkin kunnan vanhuspalveluissa toimivista työntekijöistä tulee hallita gerontologinen/geriatrinen erityisosaaminen omalta alaltaan. Erityisasiantuntemusta koskevan vaatimuksen poistamisella laista ei saada aikaan mitään säästöjä. Päinvastoin - tuhotaan tähän mennessä hankittukin asiantuntemus.  Lisäksi mitätöidään geriatrinen ja gerontologinen koulutus ja osaaminen, jota on kehitetty viimeiset 30 vuotta ja jonka kehittäminen on ollut työn ja tuskan takana”, sanoo professori emerita Sirkka-Liisa Kivelä. Kivelä oli vanhuspalvelulakia valmistelleen ohjausryhmän jäsen.

Tavoitteenahan oli, että esimerkiksi vanhuspalveluiden lääkäriksi valitaan ainakin yksi geriatrian erikoislääkäri. Tämä ei tuota lisää lääkärinvirkoja. Kyseessä on kuntien tavanomaisten virkojen pätevyysvaatimusten tarkistaminen - ei uusien virkojen perustaminen. Sama pätee muuhun henkilöstöön ja erityisosaamiseen. Esimerkiksi ravitsemusasiantuntijoista jotkut voivat perehtyä vanhusten ravitsemukseen. Vanhuspalvelulakia valmistelleen ohjausryhmän taustamuistiossa todettiin, että erityisosaamista voi järjestää usean kunnan yhteistyönä tai ostopalveluna.

Emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä on erityisen huolestunut vanhusten lääkehoitoa koskevan asiantuntemuksen tarpeen poistamisesta. Vanhusten lääkehoito vaatii erityisasiantuntemusta. Epäasianmukaiset lääkehoidot eivät aiheuta pelkästään lääkekustannuksia suorina kustannuksina. Ne johtavat vanhusten muistin heikkenemiseen, sekavuustiloihin, kaatumisiin ja murtumiin ja aiheuttavat siten mittavat kustannukset.

Vastuutyöntekijöistä aiotaan luopua

Nykyinen vanhuspalvelulaki edellyttää, että kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa eli seuraamaan toteutuuko hänelle luvattu palvelusuunnitelma ja ottamaan yhteyttä asiamukaisiin tahoihin, jos puutteita ilmenee. Vastuutyöntekijän tehtävänä on myös neuvoa ja auttaa iäkästä henkilöä palvelujen ja etuuksien saantiin liittyvissä asioissa.
Nyt on tarkoitus luopua vanhuspalvelulain mukaisista vastuutyöntekijöistä ja saada siten 12,5 miljoonan euron säästöt. Tähän asti vastuutyöntekijöitä on voitu käyttää vain tarvittaessa, ei automaattisesti kaikille vanhuksille. Vastuutyöntekijä on tarkoitettu yksinäisille huonokuntoisille vanhuksille, jotka eivät enää pysty pitämään puoliaan, että saavat heille kuuluvat ja luvatut palvelut.

Sirkka-Liisa Kivelä ihmettelee myös tätä muutosehdotusta ja sen säästövaikutuslaskelmia: ”Ei ole kysymys mistään uudesta virasta vaan siitä, että yksi vanhuksen hoitoon osallistuvista hoito-/tai sosiaalityöntekijöistä nimetään vastuuhenkilöksi. Omahoitajajärjestelmästä palvelutaloissa, sairaaloissa on saatu hyviä kokemuksia. Miksi tuhota ko. järjestelmä? Ei tällä muutoksella mitään säästöjä saada, tämäkin todennäköisesti lisää kustannuksia”.

Vanhuspalvelulaki vahvaksi kivijalaksi maakuntien valmisteluun

Tulevassa sote-uudistuksessa ikääntyvien hyvinvointia ylläpitävä monipuolinen erikoisosaaminen tulee sisältyä sekä kuntia että maakuntia koskevaan lainsäädäntöön. Erityisasiantuntemusta on oltava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta. Erikoisosaaminen on otettava maakuntia koskevaan valmisteluun.

Lisätietoja:
Hanna Vesala
Varapuheenjohtaja
Suomen Senioriliike ry
Puh. 045 883 5247

www.senioriliike.fi