Senioriliikkeen kannanotto vanhuspalvelujen laadunvalvontaan

Eeva Kainulainen
20.3.2019

Viime viikkoina on noussut keskusteluun vanhuspalvelujen laatu. Useat esimerkit osoittavat, että vanhuspalvelujen laadun suhteen olemme olleet hyväuskoisia. Nykytilanteessa palvelujen laatu vaihtelee liikaa, jotta kansalaiset olisivat yhdenvertaisessa asemassa.  Suunniteltu viranomaisten tekemä vähäinen laadun valvonta ei ole toiminut, koska valvonta- käynneistä on pääsääntöisesti ilmoitettu etukäteen. Siksi Senioriliike esittää seuraavat näkökohdat huomioitavaksi vanhuspalveluja koskevan lainsäädännön kehittämisessä.

Tarvitaan selkeät määräykset laadunvalvonnasta ja hoivamitoituksesta

Saksassa, Hollannissa, Britanniassa, USA:ssa ja muissa Pohjoismaissa on vanhusten laitoksissa tiukka viranomaismääräyksiin perustuva laatuvalvonta. Laatuvaatimukset ovat osin laeissa tai lainsäädäntöön verrattavia vahvistettuja asiakirjoja, jotka sisältävät mm. yksityiskohtaisia ohjeita henkilökunnan määrästä, vaatimuksia rakennusten tilankäytöstä. Viranomaisen valvontakäyntejä on 1-2 vuodessa ja niistä ei ilmoiteta etukäteen.

Suomessa laadunvalvonta on toteutettava keskitetysti ohjattavana viranomaistyönä. Tarkistuskäyntejä on oltava vuosittain 1-2, joista ensimmäinen on tehtävä etukäteen Ilmoittamatta. Sovitut kriteerit ovat sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia. Niissä on täsmälliset määräykset tavoitteista, kuten henkilökunnan mitoituksesta, minimi pinta-aloista ja vanhusten oikeudesta kuntoutukseen ja päivittäiseen ulkoilmaan. 

Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan toteuttamiseksi laadukkaasti edellyttää myös

hoivamitoituksen lakisäteisyyttä. Senioriliike pitää tärkeänä, että hoivamitoitus on lakisääteinen, julkisuudessakin esillä ollut 0,7 hoitajaa asukasta kohti. Hoitoisuuteen perustuva laadun toteuttaminen edellyttää monissa hoivayksiköissä myös mainittua suurempaa resurssointia, mikä pitäisi myös kirjata säädöksiin.

Päätös pysyvästä hoitotarpeesta 

Laadunvalvontaan kuuluu myös hoitoprosessin laatu. Vanhuksia, joiden toimintakyky on palautettavissa kuntoutusjaksolla, sijoitetaan nykyisin ennenaikaisesti myös pysyvään ympärivuorokautiseen laitoshoitoon. Ahtaissa tiloissa vanhusten kunto nopeasti huononee ja elämä lyhenee tarpeettomasti kuntoutuksen puutteessa. 

Siksi lainsäädäntöön on saatava määräys siitä, että todetun toimintakyvyn heikentymisen jälkeen ikäihmisen kuntoutustarve arvioidaan ja hänet siirretään tarvittaessa kuntoutusyksikköön. Päätöksen vanhuksen pysyvästä sijoituksesta saa tehdä vasta kuntoutusarvion jälkeen. Päätöksentekoon ei saa osallistua sen organisaation edustaja, joka on vastuussa hoitopaikan toiminnasta. 

Suomen Senioriliike edellyttää, että ikäihmisten kuntoutuksen voimavaroja lisätään merkittävästi nykytasosta.

 

Suomen Senioriliike – Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry