HYVINVOINTI JA HOIVA

Suomen Senioriliikkeen

Hyvinvointi- ja hoivaryhmä

  • Toimii kokemusasiantuntijana ikääntyvien toimintakykyyn, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa
  • Vahvistaa ikääntyvien valmiuksia huolehtia omatoimisesti terveydestään ja toimintakyvystään sekä kannustaa siihen myös muita ihmisiä
  • Vaikuttaa kunnalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon ikääntyvien hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja toimii yhteistyössä vanhusneuvostojen kanssa
  • Seuraa, että ikääntyville suunnatut yksityiset ja julkiset hoito-, hoiva- ja kuntoutuspalvelut ovat eettisesti ja laadullisesti korkeatasoisia ja toteutetaan laissa tarkoitetulla tavalla
  • Pyrkii toiminnallaan kohottamaan ikääntyvien yhteiskunnallista arvostusta ja ehkäisemään heihin kohdistuvaa syrjintää ja laiminlyöntejä.

Hyvinvointi- ja hoivaryhmän toimintaa ohjaavat ikääntyvän väestön hyvinvointitarpeet. Ikäihmisiä on kuultava entistä enemmän palvelujen kehittämisessä ja lakien valmistelussa. Hoivaa ja hoitoa tarvitsevat ikäihmiset ovat oman hoivansa subjekteja, ei vain hoidon kohteita.  

Hyvinvointi- ja hoivaryhmän toimintaa kehitetään yhdessä alueellisten toimijoiden ja asiantuntijaverkoston kanssa.