Boendet

 

Hur arbetar man för ett lyckat boende?

Vid ett seminarium den 8.2.2016 kom man till följande slutsatser:

Bättre tillgänglighet

 • Tekniska lösningar, trösklar och annan utrustning
 • All nybyggnation skall beakta tillgängligheten

Gamla bostäder/Tillgänglighet

 • Behovet av hissar utreds
 • Bostäder med hiss erbjuds de äldre
 • Samma erbjudande bör gälla även hyresgäster
 •  
 • Bostadsrättssystemet bör få mera pengar
 • Slopa onödiga regelverk

Utveckla hjälpmedel

 • Göra det lättare att gå i trappor

Bryta kostnadsutvecklingen

 • Jordförvärv, planering
 • Internationell konkurrens, en skälig skatteplanering

Vilken form av boende borde de äldre välja

 • Bondealternativen varierar i olika delar av landet
 • Även boendemiljöerna är av betydelse
 • Ju äldre man bli desto svårare är anpassningen till nya miljöer

Hem - servicehus - institution

 • En god princip är att bo hemma så länge som möjligt
 • Att bo hemma kräver stödtjänster
 • Kommunerna försöker spara på servicen
 • Att flytta till ett vårdhem kan betyda att individens roll byts från subjekt till objekt
 • I servicehusen kräver de boende allt mera service. Det kostar pengar
 • Kommunernas servicehus anses dyra
 • De äldre borde ha så mycket pengar att de kan köpa nödvändig service
 • Den allmänna uppfattningen är, att man i åldringshemmen inte kan vara säker på att man får tillräcklig hjälp, t.ex. vid måltider
 •  
 • Skatteutgifterna stiger oproportionerligt, man är tvungen att flytta till ett servicehem
 • Elkostnaderna stiger
 • De äldre vill inte söka utkomststöd. Kanske de inte heller får det eftersom de äger ett egnahemshus

              Gruppboende:

 • En fördel är att man inte behöver vara ensam. Grannhjälpen fungerar.
 • Ett gruppboende passar dock inte alla
 • Här behövs också avlönad arbetskraft
 • Kommunerna borde tvingas att erbjuda hyresbostäder
 • De äldre är öppna för olika boendelösningar

Borde Seniorrörelse arbeta för fler servicelösningar för dem som bor hemma?

 • Utveckla och koordinera hemvården
 • Tillräckligt med vårdpersonal
 • Seniorrådgivning för alla
 • Anhörigvårdare bör erbjudas arbetsplatshälsovård och stöd
 • Rehabiliteringstjänster i hemmen saknas nästan helt. Systemet borde utvecklas
 • Äldreråden borde se till, att det finns kvalitativ och tillräcklig service