Pensionärernas ekonomi

Pensionärernas ekonomi och beskattning

 • PENSIONSINDEXET
 • BESKATTNINGEN AV PENSIONER
 • PENSIONSFONDERNA OCH -FÖRETAGEN
 • PENSIONSSYSTEMET
 • EKONOMINYHETER
 • BLOGGAR OM EKONOMI OCH BESKATTNING

På de här sidorna behandlar vi frågor som rör pensionärernas ekonomi och beskattning. I Finland finns ca 1,5 miljoner pensionärer. År 2014 var medelpensionen 1588 euro per månad. De lagstadgade pensionerna utgjorde år 2014 27,5 miljarder euro. 1 422 000 personer fick arbetspension, av dem fick 1 184 000 ålderdomspension.

Pensionerna beskattas hårdare än löneinkomsterna. Löntagaren erlägger en arbetspensionsavgift och en arbetslöshetsersättning, som erläggs i förskott. Löntagarens arbetslöshetsförsäkringsersättning utgör 0,65%.  arbetspensionsavgiften är 6,3-7,2% beroende på löntagarens ålder. De här ersättningarna utgör inbesparingar i fall av arbetslöshet eller inför pensioneringen.

Pensionären betalar 6,3-7,8% högre skatt än en löntagare med samma inkomster. Detta motiverar man med, att pensionärerna inte erlägger arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller arbetspensionsavgifter.

Läs mera om detta via länkarna till vänster.

Pensionssystemet

De lagstadgade pensionerna tryggar utkomsten för  den som blir gammal, arbetsoförmögen eller mister familjeförsörjaren. Den lagstadgade kompletterande pensionen i Finland är anspråkslös. I huvudsak finansierar arbetsgivarna arbetspensionerna. Därtill erlägger arbetstagarna sin del av pensionskostnaderna. Pensionsfonderna och ränteinkomsterna från dem, är även de viktiga finansieringskällor.  Staten deltar i företagarnas pensionskostnader. Folkpensionen finansieras av staten.

Pensionssystemet är decentraliserat. Arbetspensionsföretagen handhar arbetsförsäkringarna och betalar arbetspensionerna. Pensionsskyddscentralen är den lagstadgade samordnande instansen.

Lagstadgade arbetspensionskostnader

Arbetsgivare och arbetstagare, vid såväl privata som offentliga arbetsplatser, erlägger lagstadgade arbetspensionsersättningar. Företagare och lantbruksföretagare betalar också pensionsförsäkringsavgifter, baserade på deras inkomster.

Beskattningen av pensioner.

Man har försökt påvisa, att pensioner beskattas i samma grad som lönerna. Av grafen nedan framgår, att pensionerna i själva verket beskattas mera än lönerna. Löntagarna erlägger endast 0,65% i form av arbetslöshetsersättningar och 5,7-7,2% i arbetspensionsersättningar. Pensionstagaren betalar ca 6,3-7,8% mera skatt för samma inkomster som löntagaren. Arbetspensionsavgiften är en utgift inför en framtida pension. Den utgör en inbesparad lön och är inte en beskattningsbar utgift enligt nedan:

Arbetspensionsavgiften återfår man, eftersom den utgör en rätt till pension. De erlagda skatterna får man inte i retur.

 • Arbetspensionsavgifterna erläggs till privaträttsliga försäkringsbolag, medan skatterna tillkommer samhället, kommunen, staten och kyrkan.
 • En del av arbetspensionsavgifterna fonderas och pensionsrätten antecknas på individnivå inom pensionsföretagen. Skatter fonderas inte.
 • Arbetspensionsavgiften berättigar till skatteavdrag (en medelinkomsttagare får ca 40% i avdrag). Skatter kan inte avdras från skatter.

 • Arbetspensionsavgiften är obligatorisk men den är ingen skatt.

Nytt pensionssystem

Pensionssystemet genomgår en omfattande förnyelse år 2017. Nyheterna är bland annat följande:

 • gränsen för ålderspension bli 65 år
 • periodiseringen blir enhetligare
 • pensionsavgiftens nivå förblir densamma ända till år 2019
 • delpensionen ändras till att bli en partiell ålderspension
 • en ny form av pension, som kan fås efter ett långt och krävande arbetsliv.

I och med att arbetslivet blir längre och tiden för insamlandet av medel för pensionen blir längre, stiger även medelpensionen i någon mån.