Stadgeenliga möten

Finlands Seniorrörelse - Ett gott liv för de äldre rf

Kallelse

Medlemmarna i Finlands Seniorrörelse kallas till stadgeenligt höstmöte torsdagen den 1.11.2018 kl 14.00  i Tammerfors, Werstas museum, adress Väinö Linnan aukio 8. Möteshandlingar delas ut vid mötet.

I början av mötet talar doktor Heli Valokivi om De äldres sociala rehabilitering.

 

Höstmötets föredragningslista:

1. Mötets öppnande, ordförande Kimmo Kiljunen

2. Val av  ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

5. Föredragningslistan godkänns

6. Verksamhetsplan för år  2019

7. Fastställande av medlemsavgiften för år 2019

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för ordinarie medlemmar fortsättningsvis blir 20 euro. Därtill föreslår styrelsen, att medlemmarna utöver medlemsavgiften kan erlägga en frivillig stödavgift på 10 euro.  Företagsmedlemmarnas medlemsavgift föreslås bli 100 euro och medlemsavgiften för stödjande medlemmar 500 euro.

8. Budgeten för år  2019

9. Antalet styrelsemedlemmar

Enligt stadgarnas 7§ sköter en styrelsen rörelsens ärenden. Styrelsen består av en ordförande och minst sex och högts nio ordinarie medlemmar, samt högst 3 suppleanter.

Nuvarande styrelse består av ordförande och nio medlemmar jämte 3 suppleanter. Mötet besluter om antalet styrelsemedlemmar.

10. Val av styrelsemedlemmar

Under innevarande år har styrelsen bestått av Kimmo Kiljunen (ordförande), Esa Fagerlund (1. viceordförande), Taija Härkki (2. viceordförande), Leena Erola,  Leif Jansson, Eeva Kainulainen, Heikki Ranki, Arto Tiihonen och Jaana Utti. Suppleanter har varit Soile Kuitunen, Kerttu Penttilä och Hanna Vesala.

I tur att avgå är: Leif Jansson, Eeva Kainualainen och Arto Tiihonen. Därtill har Taija Härkki önskat lämna sin styrelseplats.  Suppleanterna Kerttu Penttilä och Hanna Vesala har önskat lämna sina suppleantplatser till förfogande.

Beslut om  att bevilja avgång för Taija Härkki, och Mari Aaltonen samt för styrelsesuppleanterna Kertu Penttilä och Hanna Vesala. 

Val av styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå och dem som önskar avgå:

Valkommittén bestående av Aulis Mäkinen, Esa Fagerlund, Aaro Harju och Yrjö Jäntti ger sitt förslag vid mötet.

11. Verksamhetsgranskarnas ersättningar

12. Val av verksamhetsgranskare

Enligt stadgarnas 12§ väljs vid höstmötet två verksamhetsgranskare jämte suppleanter att granska följande års verksamhet.

 Val av två verksamhetsgranskare samt en suppleant. För närvarande fungerar Kaj Kiljander som verksamhetsgranskare men har avsagt sig återval. Till verksamhetsgranskare föreslås KHT Wilhelm Holmberg och KHT Rabbe Nevalainen. Som ersättare AltumAudit OYAB

13. Ärenden för kännedom. Datum för vårmötet.

15. Övriga ärenden

16. Mötet avslutas

Helsingfors den 13.10.2018

Styrelsen

 

 

Finlands Seniorrörelse - Ett gott liv för de äldre

Kallelse

Medlemmarna i Finlands Seniorrörelse kallas till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 8.11.2017 kl 14.00 i Kuntoutussäätiös auditorium, Pakkarituvantie 4, 00140 Helsingfors (Malmgården). Möteshandlingar delas ut vid mötet.

I början av mötet informerar styrelsemedlemmen Heikki Ranki om pensionärernas beskattning. Ordföranden Kimmo Kiljunen informerar om pensionsföretagens ställning. Därpå diskuteras inläggen.

Höstmötets föredragningslista:

1. Mötets öppnande, ordföranden Kimmo Kiljunen

2. Val av  ordförande och sekreterare för mötet

3. Vala av protokolljusterare och rösträknare.

4. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

5. Föredragningslistan godkänns

6. Verksamhetsplan för år 2018

7. Fastställande av medlemsavgiften för år 2018

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för ordinarie medlemmarfortsättningsvis blir 20 euro. Därtill föreslår styrelsen, att medlemmarna utöver medlemsavgiften kan erlägga en frivillig stödavgift på 10 euro.   Företagsmedlemmarnas medlemsavgift föreslås bli 100 euro och medlemsavgiften för stödjande medlemmar 500 euro.

8. Lokal verksamhet

I enlighet med stadgarna kan Seniorrörelsen vid behov kräva en del av lokalföreningarnas medlemsavgifter, var storlek bestäms av höstmötet. Under år 2017 har en lokalförening grundats i St Mickels. Styrelsen förslår, att lokalföreningen i St Mickels år 2018 erlägger 50% av medlemsavgifterna till Seniorrörelsen.

9. Budgeten för år  2018

10. Antalet styrelsemedlemmar

Enligt stadgarnas 7§ sköter en styrelsen rörelsens ärenden. Styrelsen består av en ordförande och minst sex och högts nio ordinarie medlemmar, samt högst 3 suppleanter.

Nuvarande styrelse består av ordförande och nio medlemmar jämte 2 suppleanter. Mötet besluter om antalet styrelsemedlemmar.

11. Val av ordförande och styrelsemedlemmar

Under innevarande år har styrelsen bestått av Kimmo Kiljunen (ordförande), Esa Fagerlund (1. viceordförande), Hanna Vesala (2. viceordförande), Leif Jansson, Eeva Kainulainen, Jaana Leikas, Kerttu Perttilä, Heikki Ranki, Arto Tiihonen och Jaana Utti. Suppleanter har varit Asta Kaitila och Soile Kuitunen.

I tur att avgå är: Kimmo Kiljunen, ordförande; Esa Fagerlund, Kerttu Perttilä och Jaana Utti. Av suppleanterna är Asta Kaitila i tur att avgå.

Av styrelsemedlemmarna har Jaana Leikas och Hanna Vesala anhållit om att få avsluta sina styrelse-uppdrag.

Beslut om  att bevilja avgång för Leikas och Vesala.

Val av ordförande: Valkommittén, vars medlemmar är Aulis Mäkinen, Aaro Harju och Yrjö Jäntti föreslår, att Kimmo Kiljunen återväljs som ordförande för åren 2018-2020.

Val  av styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå och dem som önskar avgå:

Valkommittén föreslår val av följande medlemmar i styrelsen:

Esa Fagerlund för perioden 2018-2020

Jaana Utti för 20§8-2020

Dr. i hälsovetenskap Mari Aaltonen för 2018-2020

Pol.mag. Leena Eerola för 2018-2019 (för återstående delen av Jaana Leikas period)

Forskaren, läraren Taija Härkki 3018-2019 (för återstående delen av Hanna Vesalas period)

Till suppleanter föreslås nuvarande suppleanten Soile Kuitunen (2017-2019), Kerttu Perttilä (2018-2020) och Hanna Vesala (2018-2020)

12. Verksamhetsgranskarnas ersättningar

13. Val av verksamhetsgranskare

Enligt stadgarnas 12§ väljs vid höstmötet två verksamhetsgranskare jämte suppleanter att granska följande års verksamhet. Val av två verksamhetsgranskare samt en suppleant. För närvarande fungerar Kaj Kiljander som verksamhetsgranskare men har avsagt sig återval. Till verksamhetsgranskare föreslås KHT Wilhelm Holmberg och KHT Rabbe Nevalainen. Som ersättare AltumAudit OYAB

14. Ärenden för kännedom

15. Övriga ärenden

16. Mötet avslutas

Helsingfors den 22.10.2+17

Styrelsen