Välbefinnande och omsorg

Finlands Seniorrörelses arbetsgrupp för välbefinnande och omsorg

  • Fungerar som sakkunnig i frågor som rör de äldres omsorg och välbefinnande
  • Stärker de äldres beredskap att värna om sin hälsa och verksamhetsförmåga

  • Påverkar myndigheter i frågor som rör de äldre, i samarbete med äldreråden
  • Medverkar till att den service som erbjuds de äldre är laglig, etisk och av hög kvalitet
  • Motverkar åldersdiskriminering

Arbetsgruppens arbete styrs av de äldres behov. Man bör i högre grad än tidigare höra de äldres åsikt i frågor som rör service och lagframställningar. Personer som är i behov av vård och omsorg vet vad de önskar, de är subjekt inte objekt.

Arbetsgruppens verkar i samarbete med lokala aktörer och sakkunniga.

Framtida verksamhet och aktiviteter

De äldres röst skall höras

Seniorrörelsen ordnar en "uppsatstävling" där man kan skriva om egna eller anhörigas livserfarenheter och hur man gör för att klara av livets utmaningar. Sista inlämningsdagen är 20.9.2016.

 

Hur man förebereder sig inför pensioneringen

Arbetet görs i samarbete med kommunerna och andra aktörer och påbörjas hösten 2016. Avsikten är att testa befintligt material och utbildning inom området.

 

Arbetsgrupper och diskussionstillfällen om möjligheten att utveckla välbefinnande och hälsa

Seniorrörelse ordnar diskussionstillfällen i huvudstadsregionen och vid behov även annorstädes.

Tillställningarna är avsedda för Seniorrörelsens och samarbetsparters medlemmar, för äldreråden och andra intresserade.

Temat för tillställningarna utarbetas under våren.

 

Verksamhetsplanen för arbetsgruppen för välbefinnande och omsorg (2016-2017). Förkortad version.

Finlands Seniorrörelse arbetar för ett gott liv för den äldre befolkningen. Målet är, att den samhällsservice som ordnas, skall anpassas efter de äldres behov och önskemål. Seniorrörelsen medlemmar utgörs av aktiva och sakkunniga seniorer, som strävar efter att de äldre skall få en god och värdig ålderdom.

Arbetsgruppen ordnar tillsammans med lokala aktörer samarbetsdiskussioner några gånger per år.