Senioriliikkeen strategia

Hyväksytty 6.9.2021

Suomen Senioriliike

 1. Ydinsanoma

Senioriliike on senioreiden ääni arvokkaan elämän puolesta sen eri vaiheissa.

Arvokas vanheneminen edellyttää riittävää toimeentuloa, hyvää hoivaa, hoitoa ja vireyttä vahvistavaa elinympäristöä. Ne edistävät myös sosiaalisesti oikeudenmukaista ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Riittävä toimeentulo tarkoittaa sellaista eläketurvaa, jolla tulee toimeen sekä verotuksellisesti kannustavaa työskentelyä eläkeläisenä. Oman henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitäminen edellyttää asuinympäristöä, jossa pystyy liikkumaan ja toimimaan yhdessä muiden ihmisten kanssa.

Hyvät kuntoutus-, terveys- sekä muut palvelut ovat olennainen osa senioreiden hyvää elämää. Alan ammatillisen osaamisen turvaamiseksi on hoiva- ja hoitoalan arvostusta ja palkkausta nostettava sekä uudistettava sosiaali- ja terveysalan rakenteita nykytarpeita vastaaviksi.

 1. Arvolähtökohta

Suomen senioriliike on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja tarjoaa vastuullisesti palvelujaan ajatuksella, että kaikki pidetään mukana.

Seniorit edustavat koko yhteiskuntaa ja jokainen on yhteiskunnan arvokas jäsen. Jokainen vanhenee omalla tavallaan ja näin myös senioreiden ikäryhmät ovat keskenään erilaisia ja tarvitsevat ikääntymisen eri vaiheissa erilaisia aktiviteetteja ja palveluja. Jokaista senioria on kohdeltava tasapuolisesti ja taattava tarpeiden mukainen palvelujen saatavuus.

 1. Visio

Senioriliike on tunnettu ja tunnustettu senioreiden asioiden edistäjä ja esillä pitäjä, joka on kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti verkostoitunut.  Senioriliikkeen toiminta on avointa ja luottamuksellista.

 1. Toimintamalli ja kohderyhmät

Senioriliike korostaa senioreiden osaamista ja tietotaitoja, joita voidaan ja tulee hyödyntää monin tavoin vapaaehtoistyössä, yhteisöllisessä toiminnassa ja myös työelämässä kunkin toimintakyvyn ja kiinnostuksen mukaisesti.

Toimintansa edistämiseksi ja rahoittamiseksi Senioriliike kehittää resurssiensa pohjalta monipuolista neuvontaan, julkaisutoimintaan ja erilaisiin aktiviteetteihin perustuvaa toimintamallia. Se ohjaa palvelemaan Senioriliikkeen jäsenistöä ja jäsenistöstä muodostuvia kohderyhmiä yhteistyössä jäsenistön kanssa.

Toiminnan tukena ovat yritykset, verkostot ja muut organisaatiot, jotka edistävät Senioriliikkeen tarkoituksen toteuttamista.

 1. Tavoitteet

Senioriliikkeen tavoitteena on

 • laajentaa valtakunnallista, alueellista ja paikallista näkyvyyttä ja olemassaoloa
 • seniori-ikäisen väestön arvostuksen lisääminen vaikuttamalla yleiseen asenneilmapiiriin
 • vaikuttaminen eläkkeiden ja muun toimeentulon riittävyyteen
 • senioreiden tarvitsemien sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja asumispalvelujen riittävyyden ja laadun    edistäminen     
 • järjestää / vaatia neuvontaa ja ohjausta olemassa olevista ja tarvittavista asumis- ja muista palveluista ja sosiaalietuuksista
 • edistää yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia, esimerkiksi työ- ja vapaaehtoistoiminnassa senioreiden omien kykyjen, toiveiden ja voimien mukaisesti
 • kehittää jäsenhankinnan uusia muotoja ja tapoja yhdessä toiminnan tarkoitusta edistävien yhteistyökumppaneiden kanssa
 • luoda selkeää palvelutarjontaa jäsenistölleen